VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA

Vážení klienti,

otvorili sme pre Vás vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.
Ponuku vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška

odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" v Bratislave
Nový termín 29.01.2015
pozvánka    prihláška

"Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany" v Bratislave
Termín 21.01. - 23.01.2015
pozvánka    prihláška

"Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu motorových vozíkov"
Termín 30.01.2015
pozvánka    prihláška
 

Novinky

13.01.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan horečnatý hexahydrát".
07.01.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Vzory dokumentov pridaný dokument "Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania navrhovanej činnosti".
05.01.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou".
09.12.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace prístroje pridaný dokument "Povinná výbava motorových vozidiel hasiacimi prístrojmi".
02.12.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Uzavreté šachtové priestory".
02.12.2014,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie".
02.12.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Prevencia vírusu Ebola".