Vážené dámy a vážení páni,
Národný inšpektorát práce si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár
"BEZPEČNOSŤ V PRIEMYSLE" Inšpekcia práce - strašiak alebo poradca?

ktorý sa bude konať 15.októbra 2015 v Hoteli Holiday Inn, Trnava
pozvánka  program
Ľutujeme, ale kapacita seminára je už naplnená.
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na druhý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

29.09.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Octan ortuťnatý".
28.09.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Civilná ochrana / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné pridané "Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike".
28.09.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Formuláre a tlačivá pridané "Oznámenie o zaradení podniku" a "Oznámenie závažnej priemyselnej havárie".
25.09.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".
21.09.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Formuláre a tlačivá / Technické zariadenia / Revízne správy
pridaný dokument "Správa o odbornej skúške a odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia - Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom".
07.09.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Požiarna identifikačná karta pridaný dokument "Požiarna identifikačná karta".
07.07.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Sklady dreva".