Národný inšpektorát práce organizuje odborný seminár
"BEZPEČNOSŤ V STAVEBNÍCTVE"
Termín konania: 23.apríl 2015
Vstup: ZDARMA
Je nám ľúto, seminár je už naplnený. Zúčastniť sa môžu len účastníci, ktorým bolo potvrdené prijatie prihlášky.
Radi sa s Vami stretneme pri ďalších vzdelávacích aktivitách.

Program     Plagát    
 
Vážení klienti,
spoločnosť BE-SOFT, a.s. sa neustále snaží o maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov. V rámci skvalitňovania našich služieb by sme Vás preto chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, týkajúceho sa e-mail spravodaja. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 2 minúty času a nám poskytne dôležitú spätnú väzbu a podnety na ďalšie zlepšovanie. Ďakujeme!
 
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Odborný seminár
"Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
v Bratislave, termín 12.05.2015
pozvánka   prihláška

Novinky

14.04.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - ochrana vôd pridaný dokument "Žiadosť o preskúmanie povolenia / rozhodnutia podľa § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)".
13.04.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
13.04.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Požiarne poriadky / Iné pridaný "Požiarny poriadok pre SKLADOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK A NEBEZPEČNÝCH ZMESÍ".
02.04.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Krízové plánovanie / Postupy a metódy pridaný dokument "Orgány krízového riadenia".
27.03.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Dietylamín".
05.03.2015,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia".
05.03.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Psychická záťaž pridané riziká "Stres".