!!! Aktuálna informácia !!!

Dňa 25.06.2014 bola na schôdzi NR SR schválená novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

znenie novely zákona č. 355/2007 Z. z.
základný prehľad pripravovaných zmien

Novinky

14.07.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy pridaný dokument "Kontrolované látky".
08.07.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Látky (charakteristiky, vlastnosti) pridaný dokument "Čerpacia stanica skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá".
07.07.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Karta civilnej ochrany obce", "Karta civilnej ochrany právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa", "Karta civilnej ochrany školy".
01.07.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce / Stavebníctvo pridaný dokument "Základné zásady bezpečnej práce - práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou".
01.07.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Cyklohexén".
10.06.2014,  Testy
V časti CO pridaný "Test zo základného školenia zamestnancov z oblasti CO".
09.06.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Zatepľovacie práce".