VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2016 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu  /  Košice nájdete tu.

Novinky

25.07.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady pridaný dokument "Prevádzkový poriadok pre nakladanie s odpadmi".
25.07.2016,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov pridaný dokument "Zdroje vody a odberné miesta na hasenie požiarov vodou".
25.07.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce pridaný dokument "Základné zásady bezpečnej práce - práce pri používaní klimatizačných jednotiek".
15.07.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Dokumentácia / Dokumentácia protiradiačných opatrení, protichemických opatrení, protibiologických opatrení pridaný dokument "Dokumentácia protichemických opatrení".
07.07.2016,  Softvér BTS
V module Testy / ŽP / Odpadové hospodárstvo pridané testové otázky z Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
07.07.2016,  Chemické látky
Pridaná látka "Chlórmetán".
28.06.2016,  Softvér BTS
V module Riziká v časti Prevádzkové objekty pridané riziká pre "Zametací stroj".
27.06.2016,  Softvér BTS
V module Odpady pridané elektronické formuláre "Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu" a "Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov".