VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Odborný seminár
"Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
v Bratislave, termín 12.05.2015
pozvánka   prihláška

Novinky

04.05.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
15.04.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Hexán".
13.04.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
13.04.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Požiarne poriadky / Iné pridaný "Požiarny poriadok pre SKLADOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK A NEBEZPEČNÝCH ZMESÍ".
02.04.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Krízové plánovanie / Postupy a metódy pridaný dokument "Orgány krízového riadenia".
05.03.2015,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia".
05.03.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Psychická záťaž pridané riziká "Stres".