VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2016 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu  /  Košice nájdete tu.

Novinky

02.05.2016,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi / Požiarne evakuačné plány pridaný "Požiarny evakuačný plán (grafická časť pre hotel)".
18.04.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Nariadenia vlády pridané "Nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu" a "Nariadenie vlády č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu".
14.04.2016,  Chemické látky
Pridaná látka "Chlórtrifluóretylén".
13.04.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Žiadosti o zápis do registra výrobcov vyhradených výrobkov pridané dokumenty "Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov", "Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení" a ďalšie.
04.04.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti" a "Vyhláška č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca".
29.03.2016,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami".