VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Prehľad našich najbližísch kurzov a školení nájdete tu:
Školiace stredisko Bratislava
Školiace stredisko Košice

Novinky

14.12.2016,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari pridaný dokument "Zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari".
13.12.2016,  Chemické látky
Pridaná látka "Etylmetyléter".
13.12.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Civilná ochrana / Vzory dokumentov zaktualizovaný a doplnený „Plán ochrany obyvateľstva fyzických osôb - podnikateľov“, „Plán ochrany obyvateľstva právnických osôb“ a ďalšie.
09.12.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Základná dokumentácia pridaná "Smernica pre základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu, teleprácu alebo prácu z domu".
09.12.2016,  Softvér BTS
V module Riziká v časti Doprava pridané riziká pre "Používanie bicykla pri práci".
14.10.2016,  Testy
V oblasti CO pridaný "Test zo školenia štábu CO".
14.10.2016,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Odvoz dreva".
03.10.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Identifikačný list nebezpečného odpadu / Vzory - vyplnené tlačivá pridaný "150111 - Kovové odpady obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane tlakových nádob".