Seminár "Novela zákona č. 355/2007 Z. z."
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: 12.9.2014, Miesto konania: Košice

pozvánka          prihláška
 
!!! Aktuálna informácia !!!

Dňa 25.06.2014 bola na schôdzi NR SR schválená novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

znenie novely zákona č. 355/2007 Z. z.
základný prehľad zmien

Novinky

25.08.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Vykurovacie zariadenia pridaný dokument "Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív".
14.08.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Poverenia zamestnancov pridaný "Menovací dekrét komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci".
13.08.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Pyrogallol".
14.07.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy pridaný dokument "Kontrolované látky".
07.07.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Karta civilnej ochrany obce", "Karta civilnej ochrany právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa", "Karta civilnej ochrany školy".
10.06.2014,  Testy
V časti CO pridaný "Test zo základného školenia zamestnancov z oblasti CO".
09.06.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Zatepľovacie práce".