Vážení klienti,
v nadväznosti na rozsiahlu novelizáciu viacerých predpisov v oblasti odpadového hospodárstva v súčasnosti vykonávame postupnú aktualizáciu súvisiacej dokumentácie v module/sekcii ŽP a rozširujeme funkčnosť v module Odpady. O jednotlivých vykonaných zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom bezplatného Informačného spravodaja.
Ďakujeme za pochopenie.
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2016 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

04.02.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Utajované skutočnosti / Vzory dokumentov / Personálna bezpečnosť pridané dokumenty "Doložka o vypracovaní utajovanej písomnosti a rozdeľovník", "Evidencia dlhodobo utajovaných písomností", "Hlásenie zmien" a ďalšie.
01.02.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady pridaný dokument "Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi".
01.02.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
11.12.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby pridaný dokument "Plnenie povinností fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby za účelom predchádzania vzniku požiaru a za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov".
12.11.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Chlórbenzén".
09.11.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Elektrické zariadenia pridané riziká "Činnosť na elektrických zariadeniach mn, nn".
25.09.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".

  Aktuálna otázka v diskusii

Dobrý deň, opäť sa na vás obraciam s radou. Chcela by som sa spýtať či má niekto z vás skúsenosti so zamestnávaním ľudí s epilepsiou. Radi by sme sa vyhli na jednej strane prepusteniu takéhoto zamestnanca a na strane druhej závažnému úrazu, ktorý si môže spôsobiť. Preradenie napr. na kancelársku prácu, ktorú asi na všetkých fórach o epileptikoch radia nie je možné. Pracovník pracuje ako operátor výroby, LP zakazuje iba nočnú prácu, nerobí nič z prác, ktoré sú vyslovene epileptikom zakázané. Napriek tomu záchvat dostane a vždy spadne priamo na hlavu - pracovisko nevieme 100% zabezpečiť tak, aby si ju nemohol o čokoľvek rozbiť - je to nemožné ak prihliadneme aj na fakt, že sa pohybuje na toaletách, v šatniach, po chodbách, po samotnom pracovisku, kde je nespočetné množstvo hrán ( nie ostrých). Čo môže zamestnávateľ v takomto prípade robiť? Preradenie na prácu v sede alebo na prácu s nižším rizikom odmieta z dôvodu, že mu monotnónnosť a aj minimálne blikanie scannerov nerobí dobre. Môže mu zamestnávateľ prikázať nosiť špeciálnu ochranu hlavy? Vďaka.

  Aktuálny e-mail spravodaj

Spravodaj č. 05/2016

  Najbližšia akcia

24.02.2016
Bezpečnosť a ochrana zdravia - Smerom k silnejšej stratégii BOZP pre Európu

  Aktuálna anketa