Technický oznam:
Vzhľadom k nedostatočnej bezpečnosti starších verzií internetového prehliadača Internet Explorer ukončujeme podporu nášho informačného portálu E-BTS pre prehliadače Internet Explorer do verzie 8.0.
[Pre viac informácií kliknite sem]

Novinky

15.04.2014,  Iné
V časti Iné/Pripomienkovanie legislatívy pridaný "Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
14.04.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia/Základné predpisy/Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 85/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok".
10.04.2014,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 2".
10.04.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Ochrana osobných údajov/Postupy a metódy pridané dokumenty "Povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutej osobe" a "Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa".
03.04.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov/Požiarne poriadky/Horľavé kvapaliny (náterové látky) pridaný "Požiarny poriadok pre predajný sklad FARIEB, POJÍV, PIGMENTOV, RIEDIDIEL".
03.04.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Amidosíran amónny".
31.03.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
03.03.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Plynové zariadenia pridané riziká "Spotrebiče na plynné palivo v budovách".