VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Prehľad našich najbližísch kurzov a školení nájdete tu:
Školiace stredisko Bratislava
Školiace stredisko Košice

Novinky

23.11.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné pridané "Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S06881-OZS-2016 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci".
07.11.2016,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah pridané dokumenty "Prevádzkovanie a kontrola vecných prostriedkov" a "Vecné prostriedky".
14.10.2016,  Testy
V oblasti CO pridaný "Test zo školenia štábu CO".
14.10.2016,  Hodnotenie rizík
V časti Lesníctvo pridané riziká "Odvoz dreva".
12.10.2016,  Chemické látky
Pridaná látka "Oxid uhoľnatý".
07.10.2016,  Softvér BTS
V module Riziká v časti Stavebné práce pridané riziká pre "Geodetické práce".
03.10.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Identifikačný list nebezpečného odpadu / Vzory - vyplnené tlačivá pridaný "150111 - Kovové odpady obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane tlakových nádob".
29.09.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Hospodárska mobilizácia / Vzory dokumentov pridané dokumenty "Schéma predaja určených ŽDT obyvateľom", "Schéma systému zásobovania určených predajní určenými ŽDT", "Schéma výdaja odberných oprávnení z výdajne obyvateľom a ich uplatnenia v určených predajniach".
07.07.2016,  Softvér BTS
V module Testy / ŽP / Odpadové hospodárstvo pridané testové otázky z Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.