Pozývame Vás na odborný seminár Otázky a odpovede

Aké zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi priniesol rok 2015?

Termín konania: 3.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka   prihláška
Pozývame Vás na odborný seminár Otázky a odpovede

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016

Termín konania: 8.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka   prihláška
Pozývame Vás na odborný seminár

Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PU

Termín konania: 9.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka   prihláška
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na druhý polrok 2015 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

20.11.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 288/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície".
12.11.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Chlórbenzén".
11.11.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Formuláre a tlačivá pridané "Informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii" a "Informácia o závažnej priemyselnej havárii".
11.11.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Právnické osoby, Fyzické osoby - podnikatelia / Ohlasovňa požiarov pridaný dokument "Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte".
10.11.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné pridané "Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 72/2015, ktorým sa upravuje realizácia redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu ako opatrenia hospodárskej mobilizácie".
09.11.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Elektrické zariadenia pridané riziká "Činnosť na elektrických zariadeniach mn, nn".
25.09.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".