Ďakujeme našim klientom za spoluprácu v roku 2014 a do nového roka Vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.
 
VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA

Vážení klienti,

otvorili sme pre Vás vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.
Ponuku vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška

odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" v Bratislave
Nový termín 29.01.2015
pozvánka    prihláška
 

Novinky

16.12.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 343/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby" a "Vyhláška č. 345/2014 Z. z. o ohňostrojných prácach".
11.12.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Resorcinol".
09.12.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace prístroje pridaný dokument "Povinná výbava motorových vozidiel hasiacimi prístrojmi".
02.12.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Uzavreté šachtové priestory".
02.12.2014,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie".
02.12.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Prevencia vírusu Ebola".
26.11.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Vzory dokumentov pridaný dokument "Prevádzková evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia - kotolňa na biomasu".