Seminár "Novela zákona č. 355/2007 Z. z."
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: 12.9.2014, Miesto konania: Košice

pozvánka          prihláška
 
!!! Aktuálna informácia !!!

Dňa 25.06.2014 bola na schôdzi NR SR schválená novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

znenie novely zákona č. 355/2007 Z. z.
základný prehľad zmien

Novinky

14.08.2014,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Poverenia zamestnancov pridaný "Menovací dekrét komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci".
13.08.2014,  Chemické látky
Pridaná látka "Pyrogallol".
11.08.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Iné pridaný dokument "Miestny prevádzkový poriadok čerpacej stanice (LPG) pre motorové vozidlá".
14.07.2014,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy pridaný dokument "Kontrolované látky".
07.07.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Karta civilnej ochrany obce", "Karta civilnej ochrany právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa", "Karta civilnej ochrany školy".
10.06.2014,  Testy
V časti CO pridaný "Test zo základného školenia zamestnancov z oblasti CO".
09.06.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Zatepľovacie práce".

  Aktuálna anketa

  Aktuálna otázka v diskusii

Potreboval by som poradiť.
Pri kontrole z IP mi inšpektori práce uviedli nedostatok : Zamestnávateľ nemá vnútorným predpisom stanovené podmienky pre poskytovanie prestávok na odpočinok na pracoviskách, na ktorých boli prekročené hodnoty prípustných klimatickách hodnôt v dôsledku záťaže teplom za mimoriadne teplých dní, čo je porušením povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. l/ zákona č. 124/2006 Z.z. a v náväznosti na § 4 ods. 1 vyhl.č. 544/2007 Z.z. Z toho mi vyplýva, že zamestnávateľ by pri prekročení teploty na pracovisku nad 26°C, pri mimoriadnom teplom dni /t.j. nad 30°C/ je povinný určiť prestávku na odpočinok. Inšpektor práce nepovedal koľko by mala tá prestávka trvať - mimálne , maximálne ...?
Spoločnosť má zamestnancov operátorov výroby zaradených do skupiny 1c podľa tabuľky č. 4. Ja sa domnievam, že tieto prestávky na odpočinok sa musia umožniť podľa tabuľky č. 4 kde sú uvedené smerné hodnoty dlhodobo únosnej práce záťaže teplom a potom na základe tabuliek č. 6 až 20, kde je uvedený únosný čas práce a následne pri určitej teplote z toho vyplývajúce prestávky, prípadne skrátenie času práce.
V našej spoločnosti mne napr. vyšlo, že zamestnanci - aklimatizovaní muží - až pri teplote nad 34°C - musia mať skrátený čas práce na 392 min. a max. únosný čas práce bez prerušenia - 392 min., aklimatizované ženy - až pri teplote nad 34°C - musia mať skrátený čas práce na 385 min. a max. únosný čas práce bez prerušenia - 385 min.,
Z následného mi vyšlo, že pri prekročení teploty na pracovisku nad 26°C musí byť na pracovisku pitná voda, prestávky na odpočinok nemusí byť poskytovaná.
Pri prekročení teploty /podľa tab. 6 až 20/ v našom prípade nad 34°C musí byť poskytovaný ochranná nápoj /minerálna voda .../ a spoločnosť skráti pracovný čas, poprípade ustanoví prestávku na odpočinok.
Prosím o vyjadrenie vášho názoru na túto tému. Ďakujem za odpovede, prípadne dobré rady.

  Aktuálny e-mail spravodaj

Spravodaj č. 32/2014

  Najbližšia akcia

11.09.2014
Kurz prvej pomoci