Vážení klienti,
v nadväznosti na rozsiahlu novelizáciu viacerých predpisov v oblasti odpadového hospodárstva v súčasnosti vykonávame postupnú aktualizáciu súvisiacej dokumentácie v module/sekcii ŽP a rozširujeme funkčnosť v module Odpady. O jednotlivých vykonaných zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom bezplatného Informačného spravodaja.
Ďakujeme za pochopenie.
VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2016 pre stredisko:
Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška
Košice nájdete tu (na stiahnutie).

Novinky

01.02.2016,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady pridaný dokument "Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi".
01.02.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Zákony pridaný "Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
11.12.2015,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby pridaný dokument "Plnenie povinností fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby za účelom predchádzania vzniku požiaru a za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov".
12.11.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Chlórbenzén".
10.11.2015,  CO (Civilná ochrana)
V časti Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné pridané "Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 72/2015, ktorým sa upravuje realizácia redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu ako opatrenia hospodárskej mobilizácie".
09.11.2015,  Hodnotenie rizík
V časti Elektrické zariadenia pridané riziká "Činnosť na elektrických zariadeniach mn, nn".
25.09.2015,  Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".