Vážení klienti,

dňa 24.2.2015 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
pozvánka    prihláška
 
VZDELÁVACIE STREDISKO BRATISLAVA
najbližšie vzdelávacie aktivity:

"Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru" v Bratislave
termín 19.02.2015
pozvánka    prihláška

"Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany" v Bratislave
termín 09.02. - 13.03.2015
pozvánka    prihláška

"Aktualizačná odborná príprava BT a ABT" v Bratislave
termín 16.02. - 17.02.2015
pozvánka    prihláška

odborné semináre OTÁZKY a ODPOVEDE v oblasti BOZP a OPP:

"Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" v Bratislave
Nový termín 31.03.2015
pozvánka    prihláška

"Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PU" v Bratislave
Nový termín 19.03.2015
pozvánka    prihláška

Kompletný plán vzdelávacích aktivít na prvý polrok 2015 pre stredisko Bratislava nájdete tu (na stiahnutie).   prihláška

 

Novinky

21.01.2015,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Formuláre a tlačivá / Prevádzková evidencia pridaný dokument "Oznamovanie údajov prevádzkovateľov chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov".
13.01.2015,  Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan horečnatý hexahydrát".
05.01.2015,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou".
09.12.2014,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace prístroje pridaný dokument "Povinná výbava motorových vozidiel hasiacimi prístrojmi".
02.12.2014,  Hodnotenie rizík
V časti Stavebníctvo pridané riziká "Uzavreté šachtové priestory".
02.12.2014,  Testy
V časti BOZP pridaný "Test pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie".
02.12.2014,  CO (Civilná ochrana)
V časti Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola pridaný dokument "Prevencia vírusu Ebola".